Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/1/2023 đến ngày 30/6/2023 đã được soát xét.

Trân trọng cảm ơn!