Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính giữa niên độ cho năm tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét.

Trân trọng cảm ơn!