Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 .

Trân trọng cảm ơn!