Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!