ÔNG TRỊNH QUỐC BÌNH

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính
Chức vụ hiện nay:
  • Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ PVI
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988