Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc + Kiêm kế toán trưởng công ty