Giải trình chênh lệch BCTC quý 3/2023 đính chính CV 72/2023/CV-SMA ngày 19/10/2023