Thông báo thay đổi Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023