Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn!