Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Công ty (Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trân trọng cảm ơn!