Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
Xin trân trọng cảm ơn!