Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng !