Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách của người sở hữu chứng khoán.
Xin trân trọng cảm ơn!.