Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng trân trọng kính gửi Quý vị Cổ đông Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Trân trọng cảm ơn!