Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng trân trọng kính gửi Quý vị Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trân trọng cảm ơn!