Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng
Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (hình thức xin ý kiến bằng văn bản).

Nội dung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Tài liệu họp đại hội cổ đông thương niên năm 2020