Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian họp: Bắt đầu từ 14h00, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thuỷ điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Nội dung Tài liệu họp đề nghị Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!