Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng
Công ty cổ phần thủy điện Bái Thượng kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc tạm ứng tiền cổ tức năm 2019 (5%) của Công ty tại file đính kèm.

Nội dung thông báo đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Thông báo tạm ứng cổ tức 2019 (5%)