Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét.
Trân trọng cảm ơn!