Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông 
Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 đã được soát xét.
Trân trọng cảm ơn!