Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Công văn giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC đã được kiểm toán năm 2022 và BCTC tự lập quý 4/2022, giữa BCTC năm 2022 so với năm 2021.

Trân trọng!