Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Công văn giải trình chênh lệch LNST năm 2023 so với năm 2022.

Trân trọng!