Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Công văn giải trình thay đổi lợi nhuận trong Báo cáo tài chính quý 2/2022 và 06 tháng đầu năm 2022.
Nội dung Công văn đề nghị các Quý vị cổ đông xem file tại đường dẫn:
https://drive.google.com/file/d/1nYJzBWWLwGPmowjBlCf96XlEUkqf1i2H/view?usp=sharing 

Xin trân trọng cảm ơn!