Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông Công văn giải trình thay đổi lợi nhuận trong Báo cáo tài chính quý 3/2022.

Xin trân trọng cảm ơn!