Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
Xin trân trọng cảm ơn!