Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
Trân trọng cảm ơn!