Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem link dưới đây.
https://drive.google.com/file/d/1jjabuS5SuER9XsI9IE-qDcBTrjNCm15E/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn!