Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bái Thượng trân trọng kính gửi Quý vị Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
Trân trọng cảm ơn!