Ngày 17/5/2020 tại Mộc Châu, Công ty cổ phần thủy điện Nậm La đã tổ chức ĐHĐCĐ thường iên của công ty năm 2020. Về dự ĐHĐCĐ thường niên của công ty có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty cùng các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/4/2020.