Hội Đồng quản trị công ty kính mời các cổ đông công ty có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2022 về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty: Thời gian, địa điểm và các tài liệu kèm theo thông báo này:

Mời quý cổ đông bấm vào ĐÂY để tải tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.