- Địa chỉ : Xã Xuân Dương,  huyện Thường Xuân , tỉnh Thanh Hóa
- Công suất Nhà máy: 6MW
- Số tổ máy: 02
- Số CBCNV vận hành sửa chữa đào tạo tại trung tâm: 25
- Các chức danh đào tạo: 04 Trưởng ca vận hành,  04 Trưởng kíp Gian máy, 04 trực chính điện, 04 trực chính máy, 03 NV sửa chữa Điện – TĐ;  03 NV Sửa chữa Cơ khí – TL;  01 Quản lý sửa chữa; 01 Quản lý vận hành; 01 CB Phương thức; 01 CB Hành chính; 01 CB vật tư
- Thời gian đào tạo: Từ ngày 18/03/2014 đến 18/09/2015.
- Phát điện tháng 10/2016.