- Địa chỉ : Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
- Công suất Nhà máy: 180MW
- Số tổ máy: 02
- Số CBCNV vận hành sửa chữa đào tạo tại trung tâm: 27
- Các chức danh đào tạo: 06 Trưởng ca vận hành,  06 Trưởng kíp Gian máy, 12 chức danh trực  điện, trực máy;  01 Quản lý sửa chữa; 01 QL Vận hành; 01 CB Phương thức.
- Thời gian đào tạo: Từ ngày 05/03/2012 đến 05/06/2012.
- Đã phát điện ổn định từ tháng 03/2013.