Mời quý cổ đông bấm vào ĐÂY để xem tài liệu Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018 của Công ty.