Trong hai ngày 15,16/04/2021, Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT Công ty đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Văn Minh – Phó Chủ tịch TT HĐQT Công ty kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye.

   Tại công trường đại diện Ban điều hành dự án đã báo cáo với Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty hạng mục đào hầm và các hạng mục khác mà nhà thầu đang thi công cũng như tiến độ của dự án. Sau khi đi thăm công trường Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty đã động viên các nhà thầu tham gia thi công tập trung nhân công, máy móc thiết bị và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, chất lượng như đã cam kết với Chủ đầu tư. Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty cũng lưu ý các nhà thầu trong quá trình thi công phải luôn chú trọng đến công tác vệ sinh, đặc biệt là công tác an toàn lao động tại công trường.

   Một số hình ảnh  Lãnh đạo Công ty kiểm tra tại công trường:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye 1

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye 2

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye 3

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye 4

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye 5

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCP P&C kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy điện Đăk Robaye 6