Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Quyết định của HĐQT về việc: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng cảm ơn!