Toàn văn bức thư đề nghị Quý cổ đông, đối tác và tập thể CBCNV Công ty xem file bên dưới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Download file