Năm 2021, VCP Holdings triển khai dự án xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015Hệ thống Quàn lý môi trường theo ISO 14001-2015.

Ngày 12/8/2022, sau thời gian đánh giá, VCP Holdings đã được cấp chứng nhận cho hai hệ thống quản lý này dựa trên phạm vi chứng nhận: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP, Nhà máy Thuỷ điện Cửa Đạt, Nhà máy Thuỷ điện Xuân Minh, Nhà máy Thuỷ điện Bái Thượng.
 
Đơn vị cấp chứng nhận là NQANQA là một tổ chức chứng nhận đa quốc gia với trụ sở chính đặt tại Anh Quốc, mạng lưới văn phòng tại 90 quốc gia và đang cung cấp dịch vụ tại trên 100 quốc gia. NQA đang cung cấp dịch vụ chứng nhận độc lập bên thứ ba với sự công nhận của các cơ quan công nhận quốc gia danh tiếng nhất như UKAS (cơ quan công nhận quốc gia của Vương Quốc Anh), ANAB (cơ quan công nhận quốc gia của Mỹ) và các cơ quan công nhận chuyên ngành như IATF, ESD, BRC, QuEST, NCWM, MCS, OFTEC...(tham khảo https://nqa.com.vn/vi/trang-chu.h.html).

ISO 9001 là tiêu chuẩn của quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ban hành, ISO 9001 được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Phiên bản mới nhất của ISO 9001 là ISO 9001-2015, đây là minh chứng cho việc Doanh nghiệp đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 
Chứng nhận ISO 9001-2015

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.
 
Chứng nhận ISO 14001-2015

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO sẽ giúp VCP chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh.