Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: 468 cổ đông đại diện cho 56.999.993 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): 13 Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho 52.318.061 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,79 % tổng số cổ phần phát hành của Công ty .

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty về các nội dung về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, các Quy chế hoạt động, kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 và một số nội dung thường niên khác.

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng đã  thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS Công ty cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh  -Thành viên HĐQT Công ty

Bà Phạm Thị Thu Phương – Thành viên BKS Công ty

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua các Quy chế và Báo cáo tại Đại hội

 Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tại Đại hôi


Ông Nguyễn Viết Hoàng – PGĐ Ban TCKH Công ty – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Các cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội


Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Huyền – Cán bộ Công ty thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.