Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch của năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022 và một số nội dung khác.

Với chủ đề năm 2023 "Xây khát vọng, nối thành công", VCP Holdings đặt ra những mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư ấn tượng bao gồm các chỉ tiêu vận hành phát điện của các nhà máy trong hệ thống, kế hoạch đầu tư, dự án số hoá quản trị doanh nghiệp (SAP ERP), theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững...

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: