Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch của năm 2022, kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu VCP từ sàn UPCOM sang sàn HOSE và một số nội dung khác.

Theo đó, VCP Holdings đưa ra kế hoạch mục tiêu tương đối khả quan với bối cảnh VCP Holidngs đã có những thay đổi toàn diện trong năm 2021. Các chỉ tiêu năm 2022 và chiến lược trong những năm tới được xây dựng dựa trên sức mạnh nền tảng và triển vọng của một VCP Holdings đầy sức trẻ và tham vọng.
 
Đoàn chủ tịch trình bày kết quả SXKD 2021, kế hoạch SXKD 2022