Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng cảm ơn!