Việc tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên không chỉ hỗ trợ cho CBCNV trong hệ thống VCP Holdings ngày càng hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nâng cao năng suất làm việc mà cũng đem lại lợi ích trực tiếp cho VCP Holdings trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Khoá học huấn luyện thành tích để phát triển nhân tài
 
Đào tạo nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản
 
 

Đào tạo nội bộ về hướng dẫn thực hiện 5S
 
 

Đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001-2015, ISO 14001-2015
 
 

Đào tạo Nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát công việc