Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án điều chỉnh chi trả cô tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế.

Trân trọng cảm ơn!