Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của HĐQT về việc: Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn (Năm trăm tỷ của đồng Việt Nam của TPBank).

Trân trọng cảm ơn!