Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam của MBS).

Trân trọng cảm ơn!