ÔNG NGUYỄN VIỆT TIẾN

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Tài chính
Chức vụ hiện nay:
  • Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư VSD
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988