ÔNG PHẠM VĂN MINH

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988