ÔNG TRỊNH NGUYÊN KHÁNH

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay:
  • Chủ tịch HĐQT Công ty SMA
  • Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư VSD
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988