ÔNG VŨ NGỌC TÚ

Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế Toán
Chức vụ hiện nay:
  • Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư VSD
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Tel
(024) 6269 9988