Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Trân trọng cảm ơn!